Pompy ciepła

Wiadomości ogólne:

Pompy ciepła przekształcają energię słoneczną zgromadzoną w ziemi, w wodzie lub w podłożu skalnym w ciepło do ogrzania pomieszczeń. Ten system produkcji energii jest całkowicie bezpieczny i niezawodny. Z pompą ciepła możesz mieć swój udział w ochronie środowiska naturalnego, ponieważ nie emituje ona zanieczyszczeń do atmosfery. 

Na koszty eksploatacji przypada jedynie w niewielkim udziale energia elektryczna. W porównaniu z innymi urządzeniami grzewczymi, w pełni uzależnionymi od drożejących konwencjonalnych źródeł energii, pompy ciepła są bezkonkurencyjne. Realizując system grzewczy można zrezygnować z niepotrzebnych, kosztownych elementów. Nie ma konieczności wykonania przyłączy gazowych ani też komina odprowadzającego spaliny. Nie trzeba składować paliw, co skutkuje nie tylko zaoszczędzeniem powierzchni i estetyką otoczenia, ale przede wszystkim bezpieczeństwem użytkowników obiektu. Pompa ciepła nie wymaga konserwacji ani przeglądów technicznych i nie traci na sprawności z biegiem lat. To urządzenie bezobsługowe. 

Dobrze dobrana i zainstalowana pompa ciepła pokryje w 100% zapotrzebowanie cieplne budynku. Oferujemy naszym klientom pełną gamę pomp ciepła, zarówno do prostych systemów przeznaczonych dla domków jednorodzinnych, jak i do kotłowni dużej mocy i systemów odzysku ciepła dla przedsiębiorstw 

Zasada działania pompy ciepła:

W ziemi, powietrzu i wodzie zmagazynowane są ogromne ilości energii cieplnej. Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie tej energii na potrzeby bytowe człowieka. Aby móc wykorzystać tę zgromadzoną energię musimy zastosować pompę ciepła - ponieważ nośniki energii jak ziemia, powietrze i woda mają niską temperaturę. 

Pompy ciepła działają na tej samej zasadzie co lodówki, z tym że w przypadku pomp ciepła efektem końcowym jest ciepło, a w przypadku lodówki chłód. Lodówka "wyciąga" ciepło z produktów i "wyrzuca" je na zewnątrz, pompa ciepła natomiast "wyciąga" ciepło z ziemi, powietrza lub wody i "zrzuca" je do układu CO. 

W pompie ciepła krąży czynnik chłodniczy, który podlega przemianom termodynamicznym z postaci ciekłej w gazową i przekazuje tym samym energię z dolnego źródła (ziemi, powietrza lub wody) do górnego (CO, zasobnik CUW). Główne elementy pompy ciepła to: wymienniki ciepła - parownik i skraplacz, sprężarka, zawór rozprężny. 

W obiegu termodynamicznym pompy ciepła zachodzą w sposób ciągły cztery procesy: 
W parowniku, wymiennik ciepła , czynnik roboczy -  ulega procesowi odparowania na skutek odbioru ciepła z dolnego źródła. W sprężarce następuje sprężanie pary czynnika roboczego, czemu towarzyszy wzrost temperatury. Następnie para ulega procesowi skraplania w skraplaczu, wymiennik ciepła przez oddanie ciepła do systemu grzewczego. Ostatecznie czynnik roboczy w postaci skroplonej jest dozowany do parownika poprzez zawór rozprężny, gdzie następuje ponownie proces odparowania i rozpoczęcie nowego cyklu.

pompy1

Podział pomp ciepła:

Pompy ciepła wykorzystują energię odnawialnej ze środowiska energia zmagazynowana w ziemi, wodzie gruntowej oraz w powietrzu jest transformowana przy pomocy energii elektrycznej na komfortowy rodzaj ciepła, który łatwo wykorzystać w systemie grzewczym.

Założenia:

Niezależnie od rodzaju swojej budowy pompa ciepła jest urządzeniem, które przy pomocy energii elektrycznej zmienia temperaturę medium roboczego z niskiej najwyższą, taką która może być użyta w systemie grzewczym. Sposób w jaki to następuje jest w zależności od rodzaju pompy ciepła różny. 

Źródła ciepła: 

Jako źródła ciepła dla pomp ciepła do dyspozycji są:

  • ziemia
  • woda gruntowa
  • woda powierzchniowa
  • powietrze
  • ciepło z odzysku.
Wybór źródła ciepła uzależniony jest od lokalnych warunków, położenia budynku i zapotrzebowania na ciepło.
 
Źródło ciepła ziemia:
Zalety: Większa część nowych instalacji, praca monowalentna, wysoka efektywność 
Ziemia jest bardzo dobrym akumulatorem ciepła. Jej temperatura przez cały rok jest równomierna i wynosi od 7 do 13 st.C w zależności od pory roku. Dzięki poziomym kolektorom lub pionowym sondom gruntowym ciepło zmagazynowane w ziemi jest dostarczane za pomocą mieszaniny wody i środka antyzamarzaniowego (solanka) do parownika pompy ciepła. W przypadku kolektora gruntowego ciepło odbierane jest poprzez system rur z tworzywa zagłębionych w "wierzchniej warstwie ziemi". Kolektor gruntowy wykonuje się w pobliżu budynku, który na być ogrzewany pompą ciepła. Jest on regenerowany poprzez promieniowanie słoneczne, deszcz oraz rosę. 
Rury z tworzywa (PE) układa się w gruncie na głębokości od 1,2 do 1,5 m. 
 
Źródło ciepła woda: 
Zalety: szczególnie wysoka efektywność, praca monowalentna 
Woda jest również bardzo dobrym akumulatorem ciepła pochodzącego z promieniowania słonecznego. Podczas zimnych dni zimowych temperatura wód gruntowych wynosi pomiędzy 7 a 12 st. C. Ze studni zasilającej woda jest transportowana do parownika pompy ciepła woda/woda, a następnie po schłodzeniu oddawana do studni zrzutowej. Ważnym zagadnieniem jest jakość wody gruntowej jaką zasilana jest pompa ciepła. Jako wymienniki pośrednie stosuje się wymienniki płytowe z możliwością ich rozkręcenia w celu czyszczenia.

Wybierz producenta

 

 

pompy22

 
 
 
 
 

pompy21